สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
หลักสูตร  "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล    สถาบัน     
1   เนตรนภา เกล็ดจีน มรภ.อุดรธานี
2   เมตตา โพธิ์กลิ่น ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3   เยาวรัตน์ เม็งขาว ม.พะเยา
4   แพรว วิจิตโรทัย ม.สยาม
5   ไตรทศ งามปิติพันธ์ มรภ.จันทรเกษม
6   ไอลดา สุขนาค มทร.ธัญบุรี
7   กนกวลี คงสง มทร.สุวรรณภูมิ
8   กมลชัย ชะเอม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
9   กมลมนัส วัฒนา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
10   กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ม.แม่โจ้
11   กฤติกา สายณะรัตร์ชัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
12   กวินสิทธิ์ เลิศกิตติ์คุณากร ม.เจ้าพระยา
13   กองพล อารีรักษ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
14   กัญจนา ชัยอมฤต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
15   กัญญา กอแก้ว มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
16   กาญจนาภรณ์ นิลจินดา มรภ.สกลนคร
17   กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง ม.แม่ฟ้าหลวง
18   กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
19   คทาวุธ แก้วบรรจง มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน
20   ครรชิต สุขนาค ม.นเรศวร
21   จิราพัชร สุทธิ มทร.ธัญบุรี
22   ชฎาพร แนบชิด มรภ.สกลนคร
23   ชนาถณัฎฐ์ ผลดี มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
24   ชัชฎา ชวรางกูร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
25   ชาญวิทย์ ชัยอมฤต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
26   ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
27   ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี ม.สยาม
28   ชูชาติ เฉลิมถ้อย มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
29   ฐิญาภา  เสถียรคมสรไกร มทร.ธัญบุรี
30   ณัฏฐ์สรัล สายชนะ ม.แม่ฟ้าหลวง
31   ณัฐกิตทิ์  โตอ่อน มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
32   ณัฐพล พุฒยางกูร ม.สยาม
33   ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน
34   ดวงหทัย สิงห์คะ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
35   ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
36   ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
37   ธนภัทร ขาววิเศษ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
38   ธนัชชนม์ แจ้งขำ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
39   ธนาธร เกรอต ม.ศิลปากร
40   ธิวานนท์ พูพวก ม.พะเยา
41   นวลนภา จุลสุทธิ มรภ.เชียงราย
42   นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล ม.บูรพา
43   บารมี โอสธีรกุล มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
44   บุญณรงค์ อาศัยไร่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
45   ปฐมพงค์ กุกแก้ว มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
46   ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง มรภ.เชียงราย
47   ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ ม.สยาม
48   ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ ม.มหาสารคาม
49   ปรีดาภรณ์ ขอช่วยกลาง ม.เทคโนโลยีสุรนารี
50   ปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง ม.เทคโนโลยีสุรนารี
51   ผกามาศ  ศรีจริยา มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
52   พรเทพ กมลเพชร ม.พายัพ
53   พัชรา บำรุง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
54   พิรุณ ชมศรี มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
55   พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ม.สยาม
56   ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์ ม.เจ้าพระยา
57   ภัทรภร  อินทนาศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
58   ภัทร์รวี  บัวบาน ม.นครพนม
59   ภิญโญ พัฒนวสันต์พร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
60   ยอดชาย  สิงห์ทอง มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
61   ยุวดี พรธาราพงศ์ มทร.พระนคร
62   รวีวรรณ เดื่อมขันมณี มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
63   รสพร เจียมจริยธรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
64   ระพีพันธุ์ ศิริเดช ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
65   รุ่งกานต์  อินทวงศ์ มรภ.เพชรบูรณ์
66   รุจิวรรณ อันสงคราม มทร.พระนคร
67   ลัดดาวัลย์ สำราญ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
68   ลาวัลย์ ขันเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
69   วณิชชา ภราดรสุธรรม ม.สยาม
70   วนิดา ดวงก้งแสน ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
71   วัฒนา ทนงค์แผง มทร.ธัญบุรี
72   ว่าที่ ร.ต.สันติสุข สว่างกล้า ม.สยาม
73   วิโรจน์ อาลี ม.ธรรมศาสตร์
74   วีณา คงพิษ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
75   วีรพล จันธิมา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
76   วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
77   ศนิ สดากร ม.สยาม
78   ศิรินทรา ทันอินทรอาจ มรภ.ชัยภูมิ
79   ศิริพันธ์ มิ่งขวัญ มทร.พระนคร
80   ศุกันยา ห้วยผัด มทร.ธัญบุรี
81   สถิตย์ อรุณแสง มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
82   สมนึก ธัญญาวินิชกุล มรภ.จันทรเกษม
83   สหัส นุชนารถ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
84   สิทธิวรรต รอบรู้ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
85   สิริโชค จึงถาวรรณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
86   สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
87   สุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
88   สุวรรณี หงษ์วิจิตร มทร.สุวรรณภูมิ
89   อชิตา เทพสถิตย์ มทร.ธัญบุรี
90   อนัญญา  จิรสินธิปก มทร.ธัญบุรี
91   อนุสรา หิรัญวนากุล ม.บูรพา
92   อรอง จันทร์ประสาทสุข ม.บูรพา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-223105, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223104   E-mail : tace@sut.ac.th