สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7
หลักสูตร  "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"

ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โรงแรม best western จ.นนทบุรี
 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล    สถาบัน     
1   ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
2   เดชาธร พจนพงษ์ มทร.ล้านนา
3   เบญญาภา สอนพรม มรภ.พระนครศรีอยุธยา
4   เผด็จ ก๋าคำ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5   เพชรี บุญศิริยะ ม.นเรศวร
6   เฟาซาน มาปะ ม.อิสลามยะลา
7   เสาวภาคย์ ภาคภูมิ ม.แม่โจ้
8   เอมอร อ่าวสกุล มรภ.สงขลา
9   โสภิณ จิระเกียรติกุล ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10   โสภิดา ขาวหนูนา มรภ.สงขลา
11   โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ มทร.ศรีวิชัย
12   ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว ม.แม่ฟ้าหลวง
13   ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
14   กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ มทร.ล้านนา
15   กานต์พิชชา สุวรรณวัฒนเมธี มทร.ธัญบุรี
16   กิตติพร ชูเกียรติ มทร.ธัญบุรี
17   กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข มทร.ธัญบุรี
18   กูอาเรส ตวันดอเลาะ ม.อิสลามยะลา
19   ขวัญใจ หรูพิทักษ์ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
20   จินตนา โต้งสูงเนิน มรภ.นครราชสีมา
21   จิรวัฒน์ คชสาร มทร.ธัญบุรี
22   จิรศักดิ์  ปรีชาวีรกุล มทร.ธัญบุรี
23   จิราพร เปี้ยสินธุ ม.อิสลามยะลา
24   จุรีภรณ์ แก้วจันดา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
25   ฉัตรชัย อินทสังข์ มทร.อีสาน
26   ชนาธิป หวังวรวงศ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
27   ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล มทร.ธัญบุรี
28   ชาญวิทย์ จาตุประยูร ม.พายัพ
29   ฐิติ มงคลศรี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
30   ณัชชา สุขะวัธนกุล ม.สงขลา
31   ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์ ม.แม่ฟ้าหลวง
32   ณัฐนรี อินทอง ม.เกษตรศาสตร์
33   ณัฐพร ผ่องอรัญ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34   ดร.กฤษรัตน์  ศรีสว่าง ม.สงขลานครินทร์
35   ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์ ม.นเรศวร
36   ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
37   ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
38   ดาเรศ ชูศรี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
39   ตรึงตา แหลมสมุทร มทร.รัตนโกสินทร์
40   ตัสนีม เจะและ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
41   ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
42   ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
43   ธนัย ตันวานิช มรภ.สงขลา
44   ธนารีย์ นุ่มกลิ่น มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
45   ธราธิป ภู่ระหงษ์ ม.นครพนม
46   ธวัช ทะเพชร ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47   นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ มทร.ล้านนา
48   นาถนเรศ อาคาสุวรรณ มรภ.สงขลา
49   นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส มทร.ธัญบุรี
50   ปณิสา กุระคาน มทร.ล้านนา
51   ประเสริฐ มากแก้ว ม.วลัยลักษณ์
52   ปริญญา ฉิมบรรเลง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
53   ปริณุต ไชยนิชย์ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
54   ปองพนธ์ สวนศรี มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
55   ปัญจพร  ธนาวชิรานันท์ ม.คริสเตียน
56   ปัญญา เล็กวิไล ม.แม่ฟ้าหลวง
57   ปัทมา สุภาผล มทร.อีสาน
58   ปุณยนุช ภู่ระหงษ์ ม.นครพนม
59   ผการัตน์ ทองจันทร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
60   พรปวีร์ ขุนวิมล ม.นเรศวร
61   พลานุช คงคา มทร.อีสาน
62   พลายไพลิน น้อยบาท มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
63   พัชรี เพิ่มพูน มรภ.สงขลา
64   พัฒนา ค้ากำยาน ม.แม่ฟ้าหลวง
65   พิไลพร ศิริมาเทพ มทร.อีสาน
66   ภัทราพร จันตะนี มรภ.พระนครศรีอยุธยา
67   ภารวึ ศรีกาญจน์ มทร.พระนคร
68   มณี  อินทพันธ์ มรภ.สงขลา
69   มยุเรศ  ตนะวัฒนา มรภ.ภูก็ต
70   มิ่งมานัส ศิวรักษ์ ม.มหิดล
71   รุ่งฤดี นาอ่อน มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
72   วธัญญา ลุนชัยภา ม.บูรพา
73   วรัญญา ฐานะ มทร.ล้านนา
74   วราวุฒิ วรานันตกุล มรภ.ยะลา
75   วริศรา ตั้งกิจลดาวัลย์ ม.หอการค้าไทย
76   วัชรินทร์ ฟองโหย ม.นราธิวาสราชนครินทร์
77   วันฉัตร จารุวรรณโน มรภ.สงขลา
78   ศลิษา เศวตนันทน์ มทร.ล้านนา
79   ศศิวิมล ชิน มทร.ล้านนา
80   ศุภกฤษ สุขเจริญ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
81   สมชาติ โสนะแสง ม.นครพนม
82   สมบัติ แซ่เบ๊ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
83   สมศักดิ์ โทจำปา ม.นเรศวร
84   สรรสุดา เจียมจิต มทร.ธัญบุรี
85   สลิลา เพ็ชรทอง มรภ.สงขลา
86   สอาด ริยะจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
87   สัญชัย เอียดปราบ ม.บูรพา
88   สิทธิ ดวงเพชร ม.แม่ฟ้าหลวง
89   สุจิตรา แก้วแสงแจ่ม มรภ.พระนครศรีอยุธยา
90   สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ มรภ.สงขลา
91   หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง ม.แม่ฟ้าหลวง
92   หทัยพันธน์ ชูชื่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
93   หวังพิทยา เจะสูฮานา ม.อิสลามยะลา
94   อนิรุธ พิพัฒน์ประภา มทร.อีสาน
95   อนุศรา สาวังชัย มรภ.ภูก็ต
96   อมลรดา รงค์ทอง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
97   อรวรรณ สุดสาลี ม.หอการค้าไทย
98   อัครพนท์ เนื้อไม้หอม มรภ.บุรีรัมย์
99   อัญชลี คัตรมี ม.แม่ฟ้าหลวง
100   อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ม.วลัยลักษณ์
101   อานนท์  สุภาศรี ม.เชียงใหม่
102   อาภาพรรษ์ เรืองกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
103   อิสมาแอ สะอิ วิทยาลัยอิสลามยะลา
104   อุดมพร ธีระวิริยะกุล ม.นเรศวร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-223105, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223104   E-mail : tace@sut.ac.th