สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28
หลักสูตร  "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โรงแรม best western plus
 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล    สถาบัน     
1   เกชา ลาวงษา มทร.พระนคร
2   เกสร คงสำเภา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
3   เฉลิมชาติ มานพ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4   เดชอนันต์ บังกิโล ม.แม่ฟ้าหลวง
5   เตชภณ ทองเติม มรภ.ศรีสะเกษ
6   เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ม.พะเยา
7   โสรยา เกตุจรัส ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
8   ไชยา  ระกาศรี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
9   กนกวรรณ สมศิริวรางกูล ม.เชียงใหม่
10   กรรณภัทร ชิตวงศ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11   กวิตา ฉัตรตระกูล มทร.ธัญบุรี
12   กวินทร์ จิวสุวรรณ ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
13   กัลยา กุระนาม วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
14   กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ มรภ.วไลยอลงกรณ์
15   กาญจนา วิริยะพันธ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16   กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
17   กุลชลี จงเจริญ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
18   ขนิษฐา นามี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
19   คณาพจน์ ยอดมณี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
20   จินต์จุฑา ขำทอง มรภ.วไลยอลงกรณ์
21   จิรพันธ์ อรรถพร มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
22   จิรวัฒน์ คชสาร มทร.ธัญบุรี
23   ฉัตรชัย วีระนิติสกุล มทร.ธัญบุรี
24   ฉันชนก โหยหวล ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
25   ชนัดดา รัตนา มรภ.บุรีรัมย์
26   ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์ ม.แม่ฟ้าหลวง
27   ชนาภา ดวงไฟ ม.พะเยา
28   ชรินปกรณ์ วิชกำจร วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
29   ชวฤท พิมพา ระกาศรี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
30   ชาญ รัตนะพิสิฐ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
31   ชีรา ทองกระจาย ม.เชียงใหม่
32   ชุกรี แดสา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
33   ญาฎา ศรีวิฑูรย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
34   ณพงศ์ ปณิธานธรรม ม.ศิลปากร
35   ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
36   ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
37   ดรุณี ศรีชนะ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
38   ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39   ทวี หมัดส๊ะ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
40   ธนธร สันติชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี
41   ธนัสนี เพียรตระกูล ม.มหิดล
42   ธนิยา เกาศล ม.สงขลานครินทร์
43   ธารทิพย์ ขนาบศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
44   นภดล พิมสาร ม.ศรีปทุม
45   นรารัตน์ เกื้อทอง วิทยาลัยตาปี
46   นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
47   นันทิดา สุธรรมวงศ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
48   นาริฐา  สุขประมาณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
49   นิโรบล มาอุ่น มรภ.วไลยอลงกรณ์
50   นิภาพร อามัสสา มทร.อีสาน
51   นิยม กริ่มใจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
52   นิรุธ จิรสุวรรณกุล ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
53   นิศรา บุญเกิด ม.พะเยา
54   บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
55   บุุณฑริกา เทพสุคนธ์ ม.พะเยา
56   ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
57   ประชิต  อยู่หว่าง มทร.อีสาน
58   ปรีดา มูสิกรักษ์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
59   ปรียานุช แย้มจินดา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
60   ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ มรภ.อุบลราชธานี
61   ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์ ม.พะเยา
62   ปิยะภัทร พ่วงศรี ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
63   พงศ์อินทร์ อินทฤทธิ์ ม.สงขลานครินทร์
64   พรทิพย์ บุญศรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
65   พรพนา สระหารดิษ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
66   พรพิมล ประยงค์พันธ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
67   พรพิศ ศิริมา มทร.พระนคร
68   พศิน พรหมกิ่งแก้ว ม.เชียงใหม่
69   พักตร์วิภา เชาว์พานิช ม.พะเยา
70   พัชรินทร์  ตัญญะ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
71   พัทธ์ธีรา สถิตย์ภาคีกุล มทร.ธัญบุรี
72   พาฝัน ดวงไพศาล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
73   พิเชฐ พุ่มเกษร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
74   พิชาภัค ศรียาภัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
75   พิพัฒน์ สมภาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
76   พิมลพรรณ ไชยนันท์ ม.เชียงใหม่
77   พีรพงศ์ งามนิคม มทร.ธัญบุรี
78   ภัทรียา สิงห์พันธ์ ม.แม่ฟ้าหลวง
79   ภานุรุจ ยะเรือน ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
80   ภาสุรีย์  ล้ำสกุล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
81   มณีกานต์ น้ำสอาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
82   มนัส ใจมะสิทธิ์ ม.พะเยา
83   มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
84   มาหะมะ เซะบากอ ม.แม่ฟ้าหลวง
85   มิ่งมานัส ศิวรักษ์ ม.มหิดล
86   ยุติ ฉัตรวรานนท์ ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
87   รสริน ค้าข้าว ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
88   วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ มทร.พระนคร
89   วริษฐา ชอบพัฒนา มทร.ธัญบุรี
90   วัชรชัย คงศิริวัฒนา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
91   วันเพ็ญ จันทร์คง วิทยาลัยตาปี
92   วัสสา  คงนคร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
93   วาจารี วีระ ม.พะเยา
94   วาทินี ถาวรธรรม ม.เชียงใหม่
95   วิภากร วัฒนสินธุ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
96   วิริยะ บริสุทธิ์ ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
97   วีรพงศ์ คลังเปรมจิตต์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
98   ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์ ม.เชียงใหม่
99   ศศิวิมล จันทร์มาลี มรภ.วไลยอลงกรณ์
100   ศิริพร ดอนเหนือ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
101   ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
102   ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
103   ษมาภร  ภูวิธกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
104   สกฤติ อิสริยานนท์ ม.บูรพา
105   สมศักดิ์ ตลาดทรัพย์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
106   สยุมพร ฉันทสิทธิพร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
107   สัญญา วุฒิกรณ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
108   สาวิตรี  พิบูลศิลป์ ส.เทคโนโลยีปทุมวัน
109   สิโรรัตน์ จั่นงาม มรภ.วไลยอลงกรณ์
110   สิริฉัตร ชนะดัง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
111   สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
112   สุชีวิน โชติชัชวาลย์กุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
113   สุธิดา กิจจาวรเสถียร มทร.พระนคร
114   สุปีติ กุลจันทร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
115   สุภัชฎา ตุลวรรธนะ ส.พัฒนาบุคลากรการบิน
116   สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
117   สุภาภรณ์ จันปาน วิทยาลัยตาปี
118   สุรัตน์ หารวย มรภ.อุบลราชธานี
119   สุรางคนา  ตรังคานนท์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
120   สุริยา จิรสถิตสิน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
121   สุวิมล เจียรธราวานิช มทร.กรุงเทพ
122   อติ เรียงสุวรรณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
123   อนุรักษ์ เมฆพะโยม มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
124   อภิรัติ โสฬศ มทร.พระนคร
125   อรจิรา สิทธิศักดิ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
126   อรนุช คำแปน มทร.ล้านนา
127   อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
128   อัครพล หนูน้อย มรภ.บุรีรัมย์
129   อัจฉรา  ประดิษฐ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
130   อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
131   อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ มทร.พระนคร
132   อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ มทร.พระนคร
133   ิอุมาพร สุภสิทธิเมธี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-223105, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223104   E-mail : tace@sut.ac.th