สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
หลักสูตร  "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2562
โรงแรม best western plus
 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล    สถาบัน     
1   Menglim Hoy ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2   Satoshi Kubota ม.เทคโนโลยีสุรนารี
3   เกล็ดดาว สัตย์เจริญ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4   เกียรติฟ้า  ตั้งใจจิต ม.ขอนแก่น
5   เขมจิต เสนา ม.ขอนแก่น
6   เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
7   เนตรชนก ดีทน ม.ธรรมศาสตร์
8   เสาวภา ด้วงปาน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
9   เสาวลักษณ์ ด้วงอิน ม.เชียงใหม่
10   แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ มทร.พระนคร
11   ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
12   กชพร วงษาเนาว์ มทร.ธัญบุรี
13   กนกทิพย์ บุญเกิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14   กนต์ธร ธรรมกุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
15   กมลชนก อำนาจกิติกร ม.เทคโนโลยีสุรนารี
16   กรรณิกา สงวนสินธุกุล ม.ศรีปทุม
17   กฤตยาวดี เกตุวงศา ม.มหาสารคาม
18   กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์ ม.ศรีปทุม
19   กิติพงษ์ พรมโย ม.เทคโนโลยีสุรนารี
20   กีรติ สุลักษณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
21   ขวัญใจ กลิ่นจงกล ม.คริสเตียน
22   คณิต อยู่สมบูรณ์ มทร.พระนคร
23   คณิตา เพ็ชรัตน์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
24   จรรยา สายนุ้ย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
25   จริยา  รอดดี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
26   จักรพงศ์ ตรีตรง มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
27   จักรสุมา พงศ์เศรษฐ์กุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
28   จักรัตน์ อโณทัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
29   จิตติมา สกุลเจียมใจ ม.พะเยา
30   จีรภา สรรพกิจกำจร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
31   ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย ม.เทคโนโลยีสุรนารี
32   ชมพูนุช สีห์โสภณ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
33   ชัย วิชัยศรี ม.พะเยา
34   ฐกัด เบญจเลิศยานนท์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
35   ฐิติพงศ์ จำรัส ม.ขอนแก่น
36   ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
37   ณรงค์ชัย ทศพร มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
38   ณัฏฐ์ ศรีเมืองทอง ม.มหาสารคาม
39   ณัฐฐา สววิบูลย์ ม.ศรีปทุม
40   ณัฐวิทย์ คงศรีชาย มทร.กรุงเทพ
41   ตะวันฉาย  โพธิ์หอม ม.อุบลราชธานี
42   ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
43   ธนัญชนก ไชยรินทร์ ม.สงขลานครินทร์
44   ธนัท อมาตยกุล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
45   ธนาธร ทะนานทอง ม.ธรรมศาสตร์
46   ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ม.บูรพา
47   ธนิยา คันธหัตถี ม.ศรีปทุม
48   ธนิษฐา ทองประภา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
49   ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ มทร.กรุงเทพ
50   ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ม.พะเยา
51   นพดล ปกรณ์นิมิตดี ม.ศรีปทุม
52   นภัส  วัฒโนภาส ม.ศรีปทุม
53   นฤมล จอมมาก มทร.กรุงเทพ
54   นวลพรรณ ลอว์สัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
55   นัฐศิพร  แสงเยือน ม.เกษตรศาสตร์
56   นันทชัย  ไตรรัตน์วงศ์ ม.เกษตรศาสตร์
57   นิตยา บุญชุ่ม ม.พะเยา
58   นิธนา เมลืองนนท์ ม.ศรีปทุม
59   นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
60   นิวัฒน์ สุขสาม มทร.รัตนโกสินทร์
61   นีรนาท เสนาจันทร ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62   นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ม.พะเยา
63   บงกช สุขอนันต์ ม.อุบลราชธานี
64   บัญชา เหลือแดง มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
65   บุญกอง ทะกลโยธิน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
66   ปภังกร ส่างสวัสดิ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
67   ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์ ม.บูรพา
68   ปรมินทร์  เภกะนันทน์ ม.มหิดล
69   ประนมกร ชูศรี ม.คริสเตียน
70   ประพัทธ์ อานมณี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
71   ปรัชญา มงคลไวย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
72   ปริณัน บานชื่น มทร.พระนคร
73   พร้อมภัทร สาโรช ม.ธรรมศาสตร์
74   พลินจรีย์ รังสยาธร ม.พะเยา
75   พัชรัตน์ มีมะโน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
76   พัชรียา วิภาสเศรณี ม.ศรีปทุม
77   พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78   พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
79   พิทยา ไชยมหาพฤกษ์ ม.ศรีปทุม
80   พินิตพันธุ์  บริพัตร ม.ธรรมศาสตร์
81   พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ มทร.พระนคร
82   พีรัมพร จิรนันทนากร มทร.รัตนโกสินทร์
83   ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ ม.มหาสารคาม
84   ภดารี กิตติวัฒนวณิช มทร.ธัญบุรี
85   ภัคจิรัตน์  สิงหะบุตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
86   ภัชษร สิ่วสำแดงเดช ม.มหาสารคาม
87   ภัสรา คุ้มเขต มทร.กรุงเทพ
88   ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ ม.บูรพา
89   ภาคภูมิ แสงกนกกุล ม.เชียงใหม่
90   มัณทนา โอภาประกาสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91   มาลีรัตน์ สาผิว ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92   รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล ม.ขอนแก่น
93   รัตนาภรณ์ เกษมศรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
94   วรรณภา น่าบูรณะ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
95   วลีรัตน์ สินสวัสดิ์ ม.มหิดล
96   วสิศ ลิ้มประเสริฐ ม.ธรรมศาสตร์
97   วันธงชัย  ชีวะกลินศักดิ์ ม.ศรีปทุม
98   วันวิสา ชัชวงษ์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
99   วิจิตรา ปล้องบรรจง มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
100   วินัย พรพจน์รัตนะกุล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
101   วิบูลย์ พร้อมพานิชย์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
102   วิลาสินี ปีระจิตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
103   ศรัณย์ กุลยานนท์ ม.ธรรมศาสตร์
104   ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ มรภ.นครปฐม
105   ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์ ม.ขอนแก่น
106   ศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ ม.ธรรมศาสตร์
107   ศิวพร คุณภาพดีเลิศ ม.บูรพา
108   สมเกียรติ โกศลสมบัติ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
109   สมหมาย  สารมาท มทร.ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
110   สยาม ทองนาค ม.เทคโนโลยีสุรนารี
111   สิรินทร  เทพมังกร ม.บูรพา
112   สุเมธ สันติกุล ม.ศรีปทุม
113   สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา มรภ.นครราชสีมา
114   สุดาทิพย์ จันทร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
115   สุทธิพงษ์ มีใย มีใย ม.เทคโนโลยีสุรนารี
116   สุธินี มงคล ม.ศรีปทุม
117   สุพรรณี  เบอร์แนล ม.พะเยา
118   สุภัสสรา วิภากูล ม.คริสเตียน
119   สุภารัตน์ พิลางาม ม.สงขลานครินทร์
120   สุภาวดี จริงจิตร ม.สงขลานครินทร์
121   สุรชัย งามรัตนไพบูลย์ มทร.กรุงเทพ
122   สุวดี ก้องพารากุล ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
123   อ.ดร.อัฎฐพล  อริยฤทธิ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
124   อภิเดช พงษ์ประจักษ์ มทร.ธัญบุรี
125   อรทัย  บุญดำเนิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126   อรวรรณ ชำนาญพุดซา มรภ.วไลยอลงกรณ์
127   อัคร ธนะศิรังกูล ม.สยาม
128   อำนาจ เจรีรัตน์ ม.มหิดล
129   ฮาซัน คอแด๊ะ คอแด๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
130   ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ม.สงขลานครินทร์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-223105, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223104   E-mail : tace@sut.ac.th