สมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
 
 
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
หลักสูตร  "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"

ระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล    สถาบัน     
1   TUAN NGUYEN NGOC มรภ.พิบูลสงคราม
2   เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร วิทยาลัยนครราชสีมา
3   เนตร์ชนก ไตรญาณสม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
4   เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5   เมธัส พานิช มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
6   เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
7   เสกสรร จันทรจำนง มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
8   เสรี เพิ่มชาติ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
9   แพรวพรรณ ตรีชั้น มรภ.นครปฐม
10   โกเมศ กาบแก้ว มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
11   โชติกา ฉิมงามเสริฐ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
12   โอม สถิตยนาค มทร.ธัญบุรี
13   กนกพัชร กอประเสริฐ มรภ.นครปฐม
14   กมลพัชร โสดาหวัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15   กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ม.ธรรมศาสตร์
16   กรวรรณ พรหมแย้ม ม.เชียงใหม่
17   กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18   กายสิทธิ์ ฤทธิ์หมุน มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
19   กีรติบุตร กาญจนเสถียร มทร.ธัญบุรี
20   กุสุมา ผลาพรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21   ขจรศักดิ์  วิชัยวรกุล ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
22   คณิต มานะธุระ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
23   คำพา ยิ่งคง ม.อุบลราชธานี
24   คุมพล เอี่ยมในวงษ์ มทร.พระนคร
25   จักรินทร์ ตรีอินทอง ม.กาฬสินธุ์
26   จิตรี  ไทรทอง มรภ.สุราษฎร์ธานี
27   จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด มรภ.พิบูลสงคราม
28   จุฑามณี ทิพราช มรภ.อุบลราชธานี
29   จุรีรัตน์ หายักวงษ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
30   ฉลอง รัตนพงษ์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
31   ชญานี อ่่ำประชา มรภ.จันทรเกษม
32   ชนาณัฐ แก้วมณี ม.มหิดล
33   ช่อลดา สัพโส ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
34   ชุติมา ฤาชัย ม.แม่โจ้
35   ชุลีพร แสงทัย ม.เจ้าพระยา
36   ชูวงศ์ พรหมบุตร มรภ.สุรินทร์
37   ญาฎา ศรีวิฑูรย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
38   ดนุพล ทิพย์พงศ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
39   ดร.สมเกียรติ  ชัยพิิบูลย์ ม.แม่โจ้
40   ทยากร สุวรรณปักษ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
41   ทิชากร วิสาลสกล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
42   ธง คำเกิด มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
43   ธณิดา โขนงนุช มรภ.พิบูลสงคราม
44   ธนศักดิ์ ล้อมทอง มทร.ธัญบุรี
45   ธรรมรัตน์ บุญรอด ม.กาฬสินธุ์
46   นคเรศ รังควัต ม.แม่โจ้
47   นพดล อ่ำดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
48   นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย ม.แม่โจ้
49   นรินทร์ภพ ช่วยการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
50   นรุตม์ เจริญศรี ม.เชียงใหม่
51   นลินี ชนะมูล มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
52   นวัฒกร  โพธิสาร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
53   นัทธพงศ์ นันทสำเริง มรภ.อุบลราชธานี
54   นันท์วดี ชัยจินดา ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
55   นิติรัตน์ อุทธชาติ มรภ.อุบลราชธานี
56   นิละชา ปรางค์จันทร์ ม.มหิดล
57   นิลุบล สุทธิอาภา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
58   บุปผา ภิภพ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
59   ปริวรรต สมนึก ม.อุบลราชธานี
60   ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา
61   ปวิธ ตันสกุล ม.วลัยลักษณ์
62   ปิยะ พละปัญญา ม.แม่โจ้
63   พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ มรภ.นครปฐม
64   พรนิภา แก้วมุงคุณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
65   พรหมจิรา เจาลา มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
66   พฤกษ์ ชุติมานุกูล ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
67   พิมพร วัฒนากมลกุล มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
68   พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล ม.เชียงใหม่
69   พิริยมาศ ศิริชัย มทร.ล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
70   พิสุทธิ์พงศ์  เอ็นดู มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
71   ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์ ม.เจ้าพระยา
72   ภูฟ้า เสวกพันธ์ ม.นเรศวร
73   มนพัฒน์ บุณยะบูรณ มทร.สุวรรณภูมิ
74   มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ ม.ธรรมศาสตร์
75   มัลลิกา ภูมะธน มรภ.นครสวรรค์
76   รัตนา สุมขุนทด มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
77   รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์ มทร.ตะวันออก
78   รุจิรา เจริญสวัสดิ์ มทร.ตะวันออก
79   วชิราภรณ์ ศรีพุทธ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
80   วนิดา พฤทธิวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
81   วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช มรภ.สุราษฎร์ธานี
82   วัชรพงศ์ ดีวงษ์ มรภ.อุดรธานี
83   วัชรพงษ์  ปะตังทะโล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
84   วารัชต์ มัธยมบุุรุษ ม.พะเยา
85   วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ มทร.ธัญบุรี
86   วีระชัย ธนมัยมาศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
87   ศรีวรรณ  ดอนวิเศษ ม.แม่โจ้
88   ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ มรภ.นครปฐม
89   ศิวพร เจรียงประเสริฐ มทร.ล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
90   สงกรานต์ กลมสุข ม.คริสเตียน
91   สถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
92   สมพร พึ่งสม มทร.รัตนโกสินทร์
93   สรรพสิริ  ส่งสุขรุจิโรจน์ มรภ.อุบลราชธานี
94   สันติภาพ กั้วพรหม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
95   สำเรียม  คุมโสระ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
96   สิรินธร์ ณ วาโย มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
97   สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
98   สุชาดา แสงดวงดี มรภ.นครปฐม
99   สุนทร บุญแก้ว ม.วลัยลักษณ์
100   สุปรีชญา บุญมาก มรภ.นครปฐม
101   สุภาวดี ปาทาธนานนท์ มทร.ธัญบุรี
102   สุภาวดี แหยมคง มรภ.พิบูลสงคราม
103   สุริยาวุธ เสาวคนธ์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
104   สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
105   หทัยธนก พวงแย้ม มรภ.พิบูลสงคราม
106   อนุชา  ตุงคัษฐาน มทร.ธัญบุรี
107   อมร คำมูล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
108   อรนุตฎฐ์ สุธาคำ มทร.ล้านนา
109   อ้อมธจิต แป้นศรี ม.นเรศวร
110   อำไพ บูรณกิตติภิญโญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
111   อิทธิพล สิงห์คำ มรภ.อุดรธานี
112   อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
113   อุทุมพร เรืองฤทธิ์ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
114   อุรารัตน์ ปานรอด มรภ.สงขลา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-223105, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223104   E-mail : tace@sut.ac.th