แบบลงทะเบียน  
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่   26
หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 

   ข้อมูลที่สอบถามทุกข้อ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการและการทำกิจกรรมกลุ่ม
   โปรดตอบข้อมูลให้ครบทุกข้อ จักขอบคุณยิ่ง

"การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงิน    คลิกดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงิน "
1. ข้อมูลส่วนตัว
 
ชื่อ : นาย นาง นางสาว นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ ไม่มี
ตำแหน่งบริหาร : หากไม่มีโปรดใส่เครื่องหมาย *
ภาควิชา/สาขาวิชา :
คณะ :
เป็นอาจารย์ประจำ
ภาควิชา / สาขาวิชา :
จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
มหาวิทยาลัย/สถาบัน :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : หากไม่สามารถระบุ โปรดใส่เครื่องหมาย *
E-mail : หากไม่สามารถระบุ โปรดใส่เครื่องหมาย *
   
2. ปัจจุบันท่านมีอายุอยู่ในระหว่าง
 
น้อยกว่า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี มากกว่า 45 ปี
   
   
3. ปัจจุบันท่านทำงาน
 
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาโดยทำหน้าที่เป็น  
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
   
4. ท่านมีประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
ไม่มีประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี มากกว่า 3 ปี
   
5. หน่วยงานของท่านมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษา
 
จัดสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร
จัดสหกิจศึกษาบางหลักสูตร
กำลังปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดสหกิจศึกษา
นโยบายจัดสหกิจศึกษาแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ไม่มีนโยบายจัดสหกิจศึกษา
   
6. โปรดให้เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา”
 
   
7. การนำ Smartphone มาใช้ในการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
 
สามารถนำมาได้ ไม่สามารถนำมาได้
   
7. ประเภทอาหาร
 
อาหารทุกประเภท อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารมุสลิม  

8. ข้าพเจ้าทราบว่าการอบรมนี้เป็นการอบรมแบบอยู่ประจำ ซึ่งข้าพเจ้าสามารถเข้าร่วมการอบรม
ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
 
สามารถอยู่ร่วมอบรมได้  

9. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
 
ไม่มี  
มี โปรดระบุ
   
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
 
เป็นความจริงทุกประการ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th)
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-2233049, โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-844-9220
โทรสาร 044-223053   E-mail : tace@sut.ac.th